fikihfiqihislamtanyajawab

Apa yang Dimaksud dengan fikih?

fikih islamKata fikih dalam islam sering kali kita jumpai baik dari pemaparan ulama maupun ceramah di masjid masjid dan juga dimedia cetak maupun elektronik.

Apa yang Dimaksud dengan fikih?

Menurut bahasa, fikih berarti al-fahmu (pemahaman). Maka dari itu seorang bisa dikatakan sebagai fikih, apabila dia dapat memahami syariat Allah dengan pemahaman yang benar.

Sedangkan menurut istilah, fikih adalah ilmu yang memperlajari syariat Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik yang berkenaan dengan perintah maupun larangan atau yang bersifat pilihan, seperti makan dan minum.

Related Articles

Mukallaf adalah seorang yang telah mencapai baligh dan berakal, yang sudah berkewajiban untuk dibebani melaksanakan syariat Allah secara keseluruhan.

Manfaat mempelajari fikih

Mempelajari hukum hukum fikih, sama halnya mempelajari hukum hukum Allah swt. Dengan mempelajari fikih, seorang muslim dapat mengetahui apa yang diperintahkan Allah swt dan bisa melaksanakannya dengan sebenar benarnya, sebagaimana yang dianjurkan dalam Al Quran dan As Sunah.

Dengan memperlajari fikih seorang muslim dapat mengetahui apa apa yang dilarang oleh Allah dan bisa menjauhi sejauh mungkin dan terhindar dari hukumannya sehingga menjadi manusia yang selamat di dunia dan akhirat.

Mazhab mazhab dalam fikih

Dalam fikih terdapat mazhab dengan empat mazhab besar dan beberapa mazhab kecil, antara lain

Mazhab Hanafi

Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah (Nu’man bin Tsabit. Tahun 80-150 H). beliau adalah seorang ulama besar yang lahir di Kufah tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H.

Beliau hidup pada dua masa, yaitu pada masa bani Umayyah dan bani Abbasiyah. Termasuk dari Tabiut Tabi’in (yaitu mereka yang hidup setelah generasi tabi’in). ada yang mengatakan beliau adalah Tabi’in, karena beliau dikatakan pernah bertemu dengan Anas bin Malik.

Beliau sering mendapat julukan sebagai imam Ahlu Ro’yi (sebab dalam mengambil kesimpulan hukum banyak memakai rasio).

Beliau juga fakihnya penduduk Irak, yang pada waktu itu cenderung pemalas dan suka berdebat, sehingga jika beliau mengajak mereka untuk melaksanakan syari’ah Allah harus mencari dalil atau alasan yang bisa diterima secara logis.

Mazhab Maliki

Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bi Anas. Beliau lahir pada tahun 93 H, pada masa Khalifah al-Walid bin ‘Abdul Malik dan meninggal pada tahun 179 H, pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid.

Beliau adalah Imam dan Ulama besar di Madinah. Ahli fikih dan ahli hadis setelah tabi’in. beliau dikenal sebagai seorang yang betul betul melaksanakan As-Sunah, dan amalan amalan yang dilakukan oleh penduduk Madinah, perkataan sahabat yang benar asal usulnya, serta istihsan.

Mazhab Syafi’i

Didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi’i. lahir di Palestina (Syam) tahun 150 H dan wafat di Mesir tahun 204 H. Masih termasuk keturunan Rasulullah saw yang bertemu di kakeknya Abdul Manaf.

Setelah ayahnya meninggal, ibunya membawa beliau kembali ke Mekkah untuk berguru kepada seorang mufti, Imam Muslim bin al-Khalid. Beliau telah menghafal al Quran ketika usianya yang genap 7 tahun. Beliau telah diberi izin untuk mengeluarkan fatwa saat masih berusia 15 tahun. Kemudian beliau pindah ke Madinah, berguru kepada Imam Malik bin Anas, menghafalkan kitab al-Muwaththa’ karangan Imam Malik hanya dalam waktu 9 malam.

Beliau kemudian berpindah pindah tempat untuk menuntut ilmu, dari Yaman, Baghdad, bahkan beliau juga sempat bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal di Makkah dan menuntut ilmu dari beliau.

Pada tahun 200 H, beliau pindah ke Mesir dan bertemu dengan murid murid Imam Hanafih. Pemikiran mereka berpengaruh kepada pola pemikiran beliau, sehingga beliau mengembangkan mazhab Jadid (mazhab yang baru)

Dari kitab kitab karya beliau adalah kitab ar-Risalah, yaitu kitab ushul fikih yang pertama kali dan kitab al-Umm dalam mazhab jadid.

Mazhab Hambali (164-241 H)

Didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani. Beliau lahir, hidup, dan meninggal di Baghdad. Namun beliau juga banyak melakukan perjalanan menuntut ilmu ke Kufah, Bashrah, Makkah, Madinah, Yaman, Syam, dan Al jazirah.

Saat di baghdad, beliau bertemu dengan Imam Syafi’I dan berguru kepada beliau. Beliau tidak mengarang satu kitab pun, akan tetapi para sahabatnya banyak merujuk pada mazhab dan pendapat pendapat beliau. Bahkan sikap dan jawaban beliau dalam hukum hukum syariah banyak dijadikan rujukan.

Dasar mazhab beliau hampir sama dengan mazhab imam Syafi’I sebab beliau pernah berguru dengannya, yaitu Al Quran, As sunah, fatwa sahabat, Ijmak, Qiyas, Istishab, Masalihul mursalah, dan adz-Dzara’i

Di samping empat Mazhab di atas, masih ada beberapa Mazhab yang lain seperti mazhab al-Laits bin Sa’ad, al-Auza’I, Ibnu Jarir ath-Thabari Mazhab Ahlussunah, Daud adz-Lahiri yang didirikan oleh Abu Sulaiman dan sebagainya.

Semoga bermafaat…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button